人教版语文一年级下册看拼音写汉字课课练 小学语文一年级下册 拼音专题训练 人教版 试题下载

发布时间:2017-10-23编辑:互联网

试题预览

人教版语文一年级下册看拼音写汉字课课练.doc

看拼音写词语练习

《识字1》

qí quán    dōnɡ ɡuā   wàn fēn     wàn  yī    dōnɡ yī    

 

dīnɡ dōnɡ   rén dīnɡ   dōnɡ tiān   qí xīn      yì  qí

 wàn shuǐ qiān shān 

1《柳树醒了》

ɡāo dà     shuō huà   chūn yǔ    ɡāo zhōnɡ   ɡāo shǒu 

                                                    

chūn tiān   pénɡ you  shēnɡ ɡāo   ɡāo rén     ɡāo jiàn

                                                       

pénɡ you  chūn fēnɡ   chūn ɡuānɡ   shuō  yī  bú   èr

                                                    

ɡāo tóu  dà   mǎ  

               

                 

2《春雨的色彩》

rén men    cǎo  pí    huā niǎo   huā shēnɡ    bái huā  

xiǎo cǎo   hónɡ huā   hónɡ huo    nǐ  men     bǎi huā

                                                  

tā  men    hónɡ mù    hónɡ yún    lǜ cǎo      huǒ huā

                                                      

 

 qīnɡ shān lǜ shuǐ

                                                        

3《邓小平爷爷植树》

qīn shǒu   nián suì   xínɡ zǒu    dà   yé     qīn  zì

                                                

jié  rì    suì yuè    chūn jié    qì  jié     qīn rén

  yé  ye     jié diàn   xínɡ shū   qīn  kǒu     jié  mù  

                                                          

xínɡ rén    suì  suì nián nián     rì  xínɡ qiān lǐ

                             

                    

4《古诗两首》w   W  w .x  K b  1.c o M

duō nián    ɡǔ wén   chánɡ chu    ɡǔ rén      zhī liǎo  

duō shǎo   dà shēnɡ    wú zhī     duō xīn    chù zhǎnɡ 

zhī jǐ    xiào shēnɡ   zhī zú     duō yún     yǔ shēnɡ 

ɡǔ shū     xiǎo shēnɡ    chǔ fānɡ

 

《识字2》

mǔ  nǚ     ɡān  xǐ     fù qīn     xí shǒu     fù  zǐ   

fù  nǚ     rèn shēnɡ  zhēn rén    mǔ  niú    zhēn xīn 

zhēn  pí     fù  mǔ   zhēn zhènɡ  ɡōnɡ rèn     xǐ chē

                   5《看电视》

quán jiā     bà  bɑ    ɡuān xīn   jiā diàn    jiā shū    

quán lì    ɡuān kǒu    wán quán   hánɡ jiɑ    wán ɡōnɡ

ɡuān mén   jiā zhǎnɡ   quán wén   ɡuān jié    ɡōnɡ jiɑ

xiě shēnɡ   shū xiě    xiě huà     dà jiā 

                6《胖乎乎的小手》http://ww w.xkb1. com

sǎo xìnɡ   kān mén    ɡōnɡ huì   kàn jiàn    ɡāo xìnɡ

zháo huǒ    huà

上一篇 下一篇