《般若波罗蜜多心经》流通版

2018-05-08 心经

 研习心经者最应注意不可着空见。因常人闻说空义,误以为着空之见。

 般若波罗蜜多心经

 Bōrě bō luó mì duō xīnjīng

 观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色.受想行识.亦复如是.舍利子.是诸法空相.不生不灭.不垢不净.不增不减.是故空中无色.无受想行识.无眼耳鼻舌身意.无色声香味触法.无眼界.乃至无意识界.无无明.亦无无明尽.乃至无老死.亦无老死尽.无苦集灭道.无智亦无得.以无所得故.菩提萨埵.依般若波罗蜜多故.心无挂碍.无挂碍故.无有恐怖.远离颠倒梦想.究竟涅盘.三世诸佛.依般若波罗蜜多故.得阿耨多罗三藐三菩提.故知般若波罗蜜多.是大神咒.是大明咒.是无上咒.是无等等咒.能除一切苦真实不虚.故说般若波罗蜜多咒.即说咒曰.揭谛揭谛.波罗揭谛.波罗僧揭谛.菩提萨婆诃.

 拼音对照参考:

 观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时.照见五蕴皆空.度一切苦厄.

 舍利子.色不异空.空不异色.色即是空.空即是色.受想行识.亦复如是.

 舍利子.是诸法空相.不生不灭.不垢不净.不增不减.

 是故空中无色.无受想行识.无眼耳鼻舌身意.无色声香味触法.无眼界.乃至无意识界.

 无无明.亦无无明尽.乃至无老死.亦无老死尽.无苦集灭道.无智亦无得.以无所得故.

 菩提萨埵.依般若波罗蜜多故.心无挂碍.无挂碍故.无有恐怖.远离颠倒梦想.究竟涅盘.

 三世诸佛.依般若波罗蜜多故.得阿耨多罗三藐三菩提.

 故知般若波罗蜜多.是大神咒.是大明咒.是无上咒.是无等等咒.

 能除一切苦真实不虚.故说般若波罗蜜多咒.即说咒曰.

 揭谛揭谛.波罗揭谛.波罗僧揭谛.菩提萨婆诃.

 Guān zìzài púsà. Xíng shēn bōrě bō luó mì duōshí. Zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng. Dù yīqiè kǔ è.

 Shèlì zi. Sè bù yì kōng. Kōng bù yì sè. Sèjíshìkōng. Kōngjíshìsè. Shòu xiǎng xíng shi. Yì fù rúshì.

 Shèlì zi. Shì zhū fǎ kōng xiāng. Bù shēng bù miè. Bù gòu bù jìng. Bù zēng bù jiǎn.

 Shì gù kōngzhōng wú sè. Wú shòu xiǎng xíng shi. Wú yǎn ěrbí shé shēn yì. Wú sè shēng xiāngwèi chùfǎ. Wú yǎnjiè. Nǎizhì wúyìshí jiè.

 Wú wú míng. Yì wú wú míng jǐn. Nǎizhì wú lǎosǐ. Yì wú lǎosǐ jǐn. Wú kǔ jí miè dào. Wú zhì yì wú de. Yǐ wú suǒdé gù.

 Pútí sà duǒ. Yī bōrě bōluómì duō gù. Xīn wú guà ài. Wú guà ài gù. Wú yǒu kǒngbù. Yuǎn lí diāndǎo mèngxiǎng. Jiùjìng niè pán.

 Sānshì zhū fó. Yī bōrě bōluómì duō gù. De ā nòu duō luō sān miǎo sān pútí.

 Gùzhī bōrě bōluómì duō. Shì dàshén zhòu. Shì dàmíng zhòu. Shì wú shàng zhòu. Shì wú děng děng zhòu.

 Néng chú yīqiè kǔ zhēnshí bù xū. Gù shuō bōrě bōluómì duō zhòu. Jí shuō zhòu yuē.

 Jiē dì jiē dì. Bō luó jiē dì. Bō luó sēng jiē dì. Pútí sà pó hē

【《般若波罗蜜多心经》流通版】相关文章:

1.般若波罗蜜多心经(佛陀母般若波罗蜜多心经)

2.般若波罗蜜心经全文注音版

3.般若波罗蜜多心经注音版

4.般若波罗蜜心经译文

5.《般若波罗蜜多心经》:般若总持

6.般若波罗蜜多心经全文注音版

7.《心经注解》:般若波罗蜜多心经自序

8.般若波罗蜜多心经讲录

上一篇:各版《心经》 下一篇:般若波罗蜜多心经讲录弘一大师著