26个汉语拼音字母发音

2018-01-03 汉语拼音

 导语:如果你是初学者,看到这么多音标,你是不是感到无从下手?以下小编为大家介绍26个汉语拼音字母发音文章,欢迎大家阅读参考!

 26个汉语拼音字母发音

 字 母 表:

 Aɑ Bb Cc Dd Ee Ff Gɡ Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。()

 声 母 表

 b p m f d t n l g k h j q x

 玻 坡 摸 佛 得 特 呢 勒 哥 科 喝 基 欺 希

 zh ch sh r z c s

 知 蚩 诗 日 资 雌 思

 韵 母 表

 a o e ai ei ao ou an en ang

 啊 喔 鹅 哀 诶 凹 欧 安 恩 昂

 eng ong

 亨的`韵母 轰的韵母

 i ia ie iao iou ian in iang iong

 衣 呀 耶 腰 忧 烟 因 央 雍

 u ua uai uan uen uang ueng

 乌 蛙 歪 弯 温 汪 翁

 ü üe üan ün

 迂 约 冤 晕

 汉语拼音字母表

 声母表Shengmu list

 b p m f d

 t n l g k

 h j q x zh

 ch sh r z c

 s y w

 韵母表Yunmu list

 a o e i u

 ü ai ei ui ao

 ou iu ie üe er

 an en in un

 ang

 eng ing ong

 汉语拼音音节表

 b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing

 p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping

 m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian minming f fa fo fei fou fan fen fang feng

 d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding

 t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting

 n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning

 l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling

 汉语拼音字母表顺序 学习26个汉语拼音字母表顺序及读法

 g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng

 k ka ke kai kou kan ken kang keng

 h ha he hai hei hao hou hen hang heng

 j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing http://www.qqywf.com q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing

 x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing

 zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng

 ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng

 sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng

 r re ri rao rou ran ren rang reng

 z za ze zi zai zao zou zang zeng

 c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng

 s sa se si sai sao sou san sen sang seng

 y ya yao you yan yang yu ye yue yuanyi yin yun ying

 w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

【26个汉语拼音字母发音】相关文章:

1.汉语拼音字母发音

2.汉语拼音字母歌的发音

3.汉语拼音字母表及发音

4.汉语拼音字母发音表

5.有关汉语拼音字母o的发音

6.汉语拼音字母怎么发音

7.汉语拼音字母o的发音

8.汉语拼音字母发音方法

上一篇:汉语拼音韵母的发音是怎样 下一篇:汉语拼音bei的发音
相关推荐